Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Fedor Berentsen VOF. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Fedor Berentsen VOF te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Fedor Berentsen VOF zijn vrijblijvend. Fedor Berentsen VOF accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Fedor Berentsen VOF behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Fedor Berentsen VOF behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Fedor Berentsen VOF bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen
Fedor Berentsen VOF zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Fedor Berentsen VOF ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Fedor Berentsen VOF daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Fedor Berentsen VOF aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Fedor Berentsen VOF een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Fedor Berentsen VOF.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fedor Berentsen VOF de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Fedor Berentsen VOF wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Fedor Berentsen VOF. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Fedor Berentsen VOF zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Fedor Berentsen VOF, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Fedor Berentsen VOF over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Fedor Berentsen VOF opgave doet van een adres is Fedor Berentsen VOF gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Fedor Berentsen VOF, Acaciastraat 42 6602 EN WIJCHEN

Aansprakelijkheid
Fedor Berentsen VOF is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Fedor Berentsen VOF is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Fedor Berentsen VOF komen. Fedor Berentsen VOF draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Fedor Berentsen VOF eveneens geen verantwoordelijkheid. Fedor Berentsen VOF is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Fedor Berentsen VOF, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fedor Berentsen VOF. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Fedor Berentsen VOF uitgesloten.

Diversen
De klant van Fedor Berentsen VOF dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Fedor Berentsen VOF geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Fedor Berentsen VOF garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Fedor Berentsen VOF het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Fedor Berentsen VOF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Fedor Berentsen VOF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Fedor Berentsen VOF geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Fedor Berentsen VOF. Niets uit uitgaven of publicaties van Fedor Berentsen VOF mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fedor Berentsen VOF.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Fedor Berentsen VOF en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Fedor Berentsen VOF te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen.

Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Fedor Berentsen VOF te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Fedor Berentsen VOF handelend onder de naam Jos Veltmaat de Echte Bakker
Acaciastraat 42
6602 EN Wijchen
[T] 024- 641 24 83
[W] www.josveltmaat.nl
[E] info@josveltmaat.nl
[KvK] 68131658
[BTW nr.] NL857315444.B.01
[RABOBANK] NL19RABO 0317 640 860

Jos Veltmaat de EchteBakker
Acaciastraat 42
6602 EN  Wijchen

Heeft u vragen?
Bel 024 – 6412483 of stuur ons een e-mailof bericht.

Onze uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 23:59 geplaatst worden.

Veilig betalen met iDeal

Kom en neem een kijkje in de ruime winkel. Benieuwd naar hoe het er in de bakkerij aan toe gaat? Er is vaak ruimte om ook daar even te kijken.

Openingstijden

Maandag          7.30 – 17.30 uur
Dinsdag            7.30 – 17.30 uur
Woensdag        7.30 – 17.30 uur
Donderdag       7.30 – 17.30 uur
Vrijdag             7.30 – 17.30 uur
Zaterdag          7.00 – 16.00 uur

Contact

De Echte Bakker Fedor
Acaciastraat 42
6602 EN Wijchen
(icoontje) Tel: 024 64 124 83
(icoontje) info@josveltmaat.nl

Volg ons op Facebook!

 © De Echte Bakker Fedor | Made by Moooi Makers

Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Vacatures | Veelgestelde vragen